اگر می خواهید برای کودکان خود ماسک درست کنید از عکس هایی که برایتان گذاشتیم پرینت بگیرید و ماسک را درست کنید.

بچه ها گاهی دوست دارند نقش اشیا یا حیوانات یا افراد دیگر را بازی کنند.از نقش خود خارج شوند و در قالب بازی نقش دیگران را بازی کنند.شما هم همراه آنها شوید و برای رسیدن به این خواسته آن ها یاریشان کنید.

پرینت بگیرید و ماسک ها را با قیچی جدا کنید.

گوشه های مشخص شده را تا کنید و از طریق یک بند دور صورت کودکتان قرار دهید.