این مقاله را Christine Elgersma در Common sense media نوشته و «کدومو» آن را به فارسی ترجمه کرده‌است.