جواد بادین‌فکر یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) به خرده فرهنگ‌های دیجیتالی جوانان، هواخواهان ایرانی گروه موسیقی EXO اکسو( گروه‌های موسیقی کره‌ای) را مورد مطالعه قرار داده است.