چند سال پس از انتخاب پاپ بندیکت شانزدهم، کاردینال خورخه برگولیو تصمیم به استعفا می‌گیرد. او برای این کار پیش پاپ می‌رود اما پاپ درابتدا استعفای او را قبول نمی‌کند. در این بین پاپ که شخصی سنت‌گراست با کاردینال برگولیو که فردی اصلاح‌طب است سر…