ترفندهای ارائه شده در این مقاله برای کاهش میزان استفاده خانواده شما از فناوری در روزهای تعطیل است و نه عدم استفاده کامل. امسال چه آرزوهایی در صدر لیست آرزوهای بچه‌هایتان هستند؟ این احتمال وجود دارد که استفاده از دستگاه ‌دیجیتال، دسترسی به اینترنت و…