شایعات پدیده‌‌هایی اجتماعی و مرموزند. گفته یا نوشته‌هایی هستند بی پایه و اساس، بی دلیل و مدرک و ترکیبی از چیزهایی که هم حقیقت دارند و هم ندارند، این روایات به سرعت و به صورت سینه به سینه بین مردم (یا یک جامعه‌ی معین) پخش…