«پر از بلوط»، پویانمایی صامت و کوتاهی است که در سال ۲۰۰۲ در آمریکا تولید شده است. این پویانمایی درباره‌ی طمع سنجابی به نام اسکرات است که به‌خاطر یک بلوط، تمام بلوط‌هایش را از دست داد.