استفاده از اینترنت و رجوع به آن به عنوان یک شبکه جهانی طی سال های اخیر بسیار افزایش یافته است و هر روز نیز بر آمار مراجعه کنندگان به آن افزوده می شود. اینترنت یا همان شبکه جهانی، دنیای جدیدی را برای ما ساخته است….