فعالیت‌های جدید و ایده‌هایی برای مراقبت از بچه‌هایی که دل‌تنگ زندگیِ قبل از همه‌گیری کرونا شده‌اند و به خاطر اخبار بدی که مدام می‌شنوند، مضطربند. برای تطبیق با شرایط همه‌گیری کرونا، فرزندانمان مجبور شده‌اند مثل سربازهایی بشوند که مدام مراقب تهدیدند! اما هرچه بیشتر در…