دختربچه ای به نام میمی با کمک به بچه اژدهای گم شده باعث می‌شود دشمنی های اهالی روستا با اژدهای کوهستان به صلح و دوستی بدل شود.