یک کودک فلسطینی هنگامی که خواهر خود را در بمباران است می‌دهد، از یک روبان قرمز برای پرتاب سنگ به سمت هواپیمای اسرائیلی استفاده می‌کند.