انیمیشن «ابری با احتمال بارش کوفته‌قلقلی ۲» به ماجرای مخترع جوانی به نام فلینت می‌پردازد. فلینت لاکوود با آخرین اختراعش یک محیط زیست متفاوت از غذاهای زنده به‌وجود آورده است و برای نابود‌کردن یا نکردن آن، در یک دوراهی بین نظر دوستانش و چستروی (قهرمان…