«باباپز» بازی جذابی برای سرگرم‌کردن بازیکن است. در این بازی، بازیکن باید در‌مدت زمان مشخصی، خیلی‌سریع سفارش مشتری‌هایش را تحویل دهد تا عصبانی نشوند و حتی انعام هم به او بدهند. بازیکن در انواع اغذیه‌فروشی‌ها؛ مثل بستنی‌فروشی، فلافلی، کبابی و مانند اینها می‌تواند بازی کند.