در این یادداشت، ابتدا به تعریف فیک‌نیوزها و سپس به چگونگی آگاه‌سازی نوجوان نسبت به آن‌ها پرداخته شده است و درادامه، ویژگی فیک‌نیوزها و خبرهایی که تأمل‌برانگیز است بیان شده است.