با توجه به رشد و گسترش شبكه هاي اجتماعي مجازي و استفاده روزافزون از اين فناوري جديد، شاهد ورود عناصر فرهنگي جديدي در ميان خانواده ها و حريم خصوصي آنها هستيم كه باعث پيدايش سليقه ها، نگرشها و باورهاي متفاوتي در ميان آنها شده است….