بازی سفر یک بازی ماجراجویی است. بازیکن در نقش فردی ردا پوش با شالی بر گردن، از دل صحرا سفری را آغاز می‌کند که در آن چالش‌های متعددی از جنس سکویی و پرش را انجام می‌دهد.  بازی فاقد هرگونه آسیب مانند خشونت، ترس، ناهنجاری اجتماعی…