بازی کمانداران یک دوئل ساده اما مرگبار و خشن است که سعی کرده با فضای شاد و کارتونی آن را تلطیف کند. بازیکنان برای کشتن همدیگر و کسب امتیاز، به نوبت به سمت یکدیگر تیر می‌اندازند.