زامبی ها قصد ورود به خانه باغبان مجنون را دارند، بازیکن باید بتواند با استفاده از گیاهانی  (سلاح هایی)که دارد از خانه محافظت کند . معیار های خشونت و ترس دیده می شود ،مانند قطع عضو وله شدن توسط دستگاه چمن زنی . با فرزند…