کیتی می‌خواهد به شهربازی برود. او برای اولین بار سعی می‌کند خودش همه لباس‌هایش را بپوشد.شلوار و پیراهنش به او کمک می‌کنند و به کیتی یاد می‌دهند که چگونه باید بپوشدشان. او موفق می‌شود همه لباس‌هایش را خودش تنش کند و مادر و پدرش هم…