حضور در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان، مانند راه‌رفتن بر لبه‌ی پرتگاه است… .