داستانی تخیلی پیرامون عروسک‌های مخملی و ضایعاتی و ناقص یک کارخانه است که به شهری به نام زشتستان فرستاده می‌شوند. یکی از عروسک‌های زشت، رؤیای رسیدن به دنیای کودکان و پیداکردن صاحبی برای خود را در سر می‌پروراند. او برای رسیدن به آرزویش با…