چه اینکه یک فرد مصمم باشید چه نه، به سال جدید به عنوان فرصتی برای تعهدات بیشتر، معقول‌تر بودن و یادگیری چیزهای جدید نگاه کنید.   اگر فقط یک کار باشد که تقریباً همه والدین بخواهند در آن پیشرفت کنند این است که بتوانند با…