جدال انسان و حیوان برای بقا چیز جدیدی نیست، می‌توان میلیون‌ها سال عقب‌تر رفت. در عصر یخ منفرد، ماموت قدرتمند؛ اما غمگین که خانواده‌اش را در جنگ با انسان‌ها از دست داده است، به تنهایی سفر می‌کند. حتی حضور سید، موجود لزج و سرخوش؛ اما…