بیشتر ما گاهی بی‌هدف در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخیم و بدون آنکه متوجه شده باشیم، ساعت‌ها مشغول این کار بوده‌ایم.