آستریکس و عمارت فرمانروایان، داستان نزاع بین رومی‌ها و فرانسوی‌هاست. رومی‌ها که با زورگویی، تمام دهکده‌ها و شهرهای فرانسوی‌ها را تسخیر کرده بودند، در تلاش برای تسخیر تنهادهکده‌ی باقی‌مانده‌‌ از فرانسوی‌ها، وارد جنگ و درگیری با آن‌ها می‌شوند. فرانسوی‌های این دهکده به‌واسطه‌ی حضور جادوگری…