خانه‌ی جادویی روایت داستان گربه‌ای به نام تندر است که بعد از طردشدن ازسمت صاحبش، به خانه‌ی پیرمرد شعبده‌باز و مهربانی به نام لورانس در شهر پناه می‌برد. حضور تندر در خانه و علاقه و توجه پیرمرد به او موجب حسادت و خشم دیگرحیوانات می‌شود،…