شخصیت قرمز رنگ بسیار عصبانی است و به تمام اتفاقاتی که برایش می‌افتد، با خشونت و عصبانیت زیاد پاسخ می‌دهد.