متاسفانه اعتیاد به اینترنت به پدیدۀ رایجی تبدیل شده است که روز‌به‌روز در حال گسترش است. شاید خود شما نیز به این نوع از اعتیاد دچار باشید یا در اطرافیانتان کسی را سراغ داشته باشید که با این مشکل روبه‌روست. اعتیاد به اینترنت مسالۀ کم‌اهمیتی…