برچسب: اطلاعات

من معتادم! 

امروزه، جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می­نمایند؛ به طـوري کـه بـاوجـود مزایـاي بیشمار این فناوري و تحولات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متأسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنـت نسـبت داده­انـد کـه از جملـه مخـرب­تـرین عوارض…

امنیت مجازی 

در دنیای پیشرفته امروز که ‌اینترنت جزء اصلی در زندگی روزمره انسان‌ها شده، ممکن است در صورت بی‌احتیاطی اطلاعات شخصی شما به دست افراد ناشناس بیافتد و از آن سوءاستفاده شود برای یک کاربر متوسط دانستن اینکه چطور هویت دیجیتالی خود را ایمن نگه دارد…

سپهر پهناور دنیای مجازی 

هر پدیده نوظهور، فارغ از ماهیت و مختصاتش، به شکل توامان دارای نتایج و تبعات مثبت و منفی است. در معدود شرایطی، گاه آثار منفی و سوء چنان شاخ و برگ می گیرد و رشد و نمو می کند که بر برکات و نتایج مثبت…