انیمیشن کوتاه و صامت «درخشندگی» نمایش پسر نقاشی است که آسمان را روی بومش می‌کشد و آسمان به همان شکلی که پسرک نقاشی کرده است درمی‌آید. بهترین دوست پسر محو تماشای آسمان می‌شود، بدون اینکه بداند دوستش آن را برایش به‌وجود آورده است. موسیقی…