وقتی بچه‌ها ترجیح می‌دهند در مورد مسائل جنسی صحبت نکنند، مهارت سواد رسانه‌ای[۱] را به آن‌ها بیاموزیم. در تاریکی پی چیزی گشتن، چنگ زدن، گفتگوهای بی‌شرمانه. اینها کلماتی نیستند که والدین دوست داشته‌باشند فرزندانشان آن‌ها را به نحوی مرتبط با مسائل جنسی بدانند. اما کودکان…