گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزارهای اطلاع رسانی تحول بزرگی در روابط انسان ها پدید آورده است. تا آنجا که عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند. رسانه های اجتماعی همزمان با فرصت های جدید و مفیدی که با خود به همراه آورده اند به…