ستارۀ مشهوری که می‌خواهد با نوشتن کتاب خاطراتش دوباره مشهور شود. بوجک هورسمن که به‌خاطر بازی در یک مجموعۀ تلویزیونی در دهۀ هشتاد و نود مشهور شده بود، حالا تصمیم دارد با نوشتن کتاب خاطراتش دوباره به شهرت برسد؛ اما ضعف‌های شخصیتی و نوع روابطی…