• امروز : ۸ اسفند ۱۳۹۹

برچسب: روابط اجتماعی

به همه سلام میکنم 

کتی صبح که از خواب بیدار می‌شود به همه سلام می‌کند. او وقتی برای بازی به بیرون از خانه می‌رود، به پرنده‌ها و گل‌ها و دوستانش هم سلام می‌کند، و مادر و پدرش او را برای این کار تشویق می‌کنند .

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
2 +

آتش به خرمن 

شایعات پدیده‌‌هایی اجتماعی و مرموزند. گفته یا نوشته‌هایی هستند بی پایه و اساس، بی دلیل و مدرک و ترکیبی از چیزهایی که هم حقیقت دارند و هم ندارند، این روایات به سرعت و به صورت سینه به سینه بین مردم (یا یک جامعه‌ی معین) پخش…