کیتی در حال بازی کردن است و احساس می‌کند لازم است به دستشویی برود اما بی‌توجهی می‌کند. مادرش یک بازی طراحی می‌کند تا او به دستشویی برود. او به کیتی و دوستش می‌گوید مثل قطاز دنبال او بروند تا به ایستگاه دستشویی برسند. کیتی از…