رسانه ها به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تحولات خانواده نقش اساسی در دگرگونی روابط درونی بین اعضاء آن داشته اند. در واقع رسانه از سویی باعث تقویت برخی از ارزش هاي اجتماعی و از سوي دیگر باعث تضعیف آنها شده است. آنچه می تواند نقش و اهمیت رسانه در بعد مثبت آن افزایش دهد شناخت علمی و دقیق ویژگی ها و کارکردهاي نوین خانواده است و تنها در این صورت است که رسانه می تواند با تولید برنامه هاي مناسب ضمن دستیابی به اهداف تعریف شده از پیامدهاي ناخواسته آن جلوگیري کند.

بنابراین، ما باید خود را از اینکه به صورت منفعلانه با رسانه ها برخورد کنیم برهانیم و با تقویت و یادگیري مهارت تفکر نقاد و با افزایش آگاهی خود نسبت به رسانه هاي ایجاد کننده پیام در اطراف خود به انتخاب رسانه هاي سودمند بپردازیم و میزان استفاده خود از این رسانه ها را معین کنیم و همیشه آگاه باشیم که رسانه ها بر خود آگاه و ناخودآگاه ما اثرمی گذارند.

چه بخواهیم و چه نخواهیم، رسانه ‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتوای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ ها استفاده می‌ کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه ‌ها بزرگ می ‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ ها دریافت می ‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل ها از طریق رسانه‌ ها انجام می‌ شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می ‌کنند و اگر چگونگی فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما القا می‌ کنند.

رسانه‌ ها یکی از تأثیر گذارترین عوامل در تغییرات سبک زندگی هستند. رسانه‌ ها می ‌توانند با انجام طرح های پژوهشی در حوزه سبک زندگی و انتشار آن در رسانه‌ های جمعی در خصوص فرهنگ سازی و ترویج آن در بین خانواده ‌ها و خصوصاً جوانان تأثیر گذار بوده، منتقل کننده دیدگاه ها به افراد جامعه باشند.

امروزه نقش رسانه‌ ها در تعیین سبک زندگی و سعادت و شقاوت به گونه‌ای است که در تصمیمات راهبردی نظام های سیاسی، نادیده گرفته نمی‌ شوند.

فعالیت های رسانه‌ ها برای تعیین سبک زندگی به شرح ذیل است:
  1. رسانه‌ ها به فرایند هویت‌ سازی کمک می ‌کنند. مردم از طریق آنها خود و دیگران را می‌ شناسند و رفتارهای مطلوب یا نامطلوب را معین می ‌کنند. در این زمینه رسانه ‌ها به مانند الگو یا معلم عمل می‌ کنند که افراد جامعه به تدریج با همراهی با آن شخصیت، رفتار و نگرش خود را درباره زندگی تغییر می ‌دهند.
  2. رسانه ‌ها به فرایند معنایابی کمک می‌ کنند. در جهانی که به طور فزاینده پیچیده ‌تر می‌ شود و جایی که حوادث و رخداد های دور دست بسیار پراهمیت می ‌شوند. بشر برای معنا بخشی به جهان بیشتر به رسانه‌ های همگانی وابسته شده‌ است.
  3. رسانه ‌ها به دلیل انتشار محتوای خشنود و سرگرم کننده لذت‌ بخش هستند. این لذت می ‌تواند از استفاده مستقیم محتوای رسانه‌ای خاص باشد که از منظر زیبایی شناسی است و یا غیرمستقیم هنگام گفت و گو با دیگران صورت می‌ گیرد و درک همراه با لذت با توجه به ماندگاری بیشتری که در ذهن و ذائقه افراد دارد.

مک لوهان معتقد بود که هرکسی این وسایل ارتباطی را در اختیار داشته باشد حتی فرهنگ عام را نیز تحت نفوذ دارد و اگر ارشمیدس نقطه اتکایی می خواست تا جهان را دگرگون کند من رسانه ها را میخواهم تا جوامع را دگرگون سازم.

برای رسانه ها در زندگی روزمره چهار نقش کلی قائل شده اند:
  1. رسانه ها به فرآیند ساخته شدن هویّت کمک می کنند. مردم ازطریق رسانه ها انگیزه پیدا می کنند تا درباره این موضوع که آنها می خواهند چه کسی باشند یا بشنوند فکر کنند.
  2. رسانه ها به فرآیند معنا کمک می کنند، درجهانی که به طور روزافزون پیچیده تر می شود و در جایی که حوادث و رخدادهای دور دست بسیار پر اهمیت می شوند. بیشتر ما برای معنی کردن جهان به رسانه- های همگانی متکی شده ایم.
  3. رسانه ها برای مردم لذتبخش هستند. این لذت می تواند از استفاده مستقیم محتوای یک رسانه خاص باشد که از منظر زیباشناسی است یا غیر مستقیم هنگام گفتگو با دیگران صورت می گیرد.
  4. رسانه ها به ساختمند شدن زندگی روزمره کمک می کنند. زندگی روزمره مبتنی بر عادتهاست و از رسانه ها برای عادت بخشیدن به زندگی استفاده می شود.

پس وسایل ارتباط جمعی می تواند نقش وکارکردهای مؤثری درجامعه داشته باشد. مخصوصاً تلویزیون و رادیو (داخلی و خارجی)، اینترنت در میان وسایل ارتباط جمعی، ظرفیّت و توان فوق العاده ای در جهت دهی به سبک های زندگی دارد و فرد را در انتخاب نوعی از سبک زندگی از انواع مختلف سبک های زندگی (سنتی، مدرن و …) کمک می کند.